ןוטיס הקיס'ג :םש
10:15 21/09/09 :ךיראת
העד + הלאש :אשונ
:העדוה
! היילע ןיא !!הלועמ טושפ תיעיברה הנועה ,לכ םדוק
התוא יתבהא שממ ,הרדסה תא הבזע ןונאשש יתבזכאתה שממ הלחתהב
.התוא תבהוא שממ ינא .יתחמש העיגה 'גייפש לבא .. ורפ רותב
:D לודג ,הער התייהנ יביפש עטקהו

הנועה תא ואיבי טוהש דע תוכחל חוכ יל ןיא ,הלאש וישכעו
? התוא דירוהל הלוכי ינא הפיא גשומ והשימל שי ..תישימחה
יסייאה הז זא " יקוח אל " הז יכ ןאכ הז לע תונעל רשפא יא םא
- ילש
315783562
:) שארמ הדות:תובוגת

(10:15 21/09/09) ןוטיס הקיס'ג \ העד + הלאש    
(11:55 08/04/06) sol charmed1 \ (ילע וקחצת לא זא ןאכ השדח ינאו)הלאש יל שי    
(14:36 09/04/06) charmed p3 \ הלאשה תא יתנבה םא ....מממא       
(21:38 30/07/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] הקיחצמו !!הלועמ תרוקיב ,ירוא       
(20:47 03/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלב          

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא