charmed p3 :םש
14:36 09/04/06 :ךיראת
הלאשה תא יתנבה םא ....מממא :אשונ
:העדוה
ורפ תא ףקות סקאש תישילשה הנועה ףוסב :תאזכ איה הבושתה זא
,ןכמ רחאל .ןמזב רפייפ תא ליצהל חילצמ ואילו התמ ורפ .רפייפו
ידכ הדובא הפשכמ תרזחהל ףושיכ תארוק רפייפ ,תיעיברה הנועב
,'גייפ ,הדובאה התוחאל תמרוג איה הז םוקמב .ורפ תא ריזחהל
אוה בושחש המ לבא םשמ תחתפתמ הלילעה .ורפ לש היוולהל עיגהש
.ורפ לש התומ ירחא תישילשה תפשוכמה תויהל תכפוה 'גייפש

םע דחוימבו) תווצהמ קלח הבר ,יטרהוד ןונאש ,ורפ לש תינקחשה
לש הזוח היה ןונאשל .(יביפ תא תמלגמש תינקחשה ,ונאלימ הסילא
הנועה םויס ירחא רמולכ ,ולאה םינשה שולש ףוסבו םינשה שולש
ירצוי ולאה םיכוסכיסה ללגב .הרדסה תא הבזע איה ,תישילשה
.'גייפ - השדח תומד וסינכהו ורפ תא וגרה הרדסה:תובוגת

(10:15 21/09/09) ןוטיס הקיס'ג \ העד + הלאש    
(11:55 08/04/06) sol charmed1 \ (ילע וקחצת לא זא ןאכ השדח ינאו)הלאש יל שי    
(14:36 09/04/06) charmed p3 \ הלאשה תא יתנבה םא ....מממא       
(21:38 30/07/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] הקיחצמו !!הלועמ תרוקיב ,ירוא       
(20:47 03/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלב          
(14:56 05/03/06) .. waite angel \ תודרוהה םע היעב יל שי    
(15:49 10/03/06) הכ למ \ סנכת       
(15:50 10/03/06) charmed p3 \ יל הרק אל םעפ ףא הז ,רזומ       
(15:52 10/03/06) charmed p3 \ ןאכל תסנכנ ינא ,למ          
(15:33 19/03/06) ממממממ מממממ \ !הרק הז יל םג             
(15:37 20/03/06) charmed p3 \ תועובש המכ ינפל הרק הז ילש הרבחל                

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא