רכייט ינור :םש
17:10 21/11/08 :ךיראת
תונטיקבו םירוה םע םג הכונחל תויוליעפ :אשונ
:העדוה
(0<יוסח רפסמ>)רכייט ינור ר"ד לש םילגלג לע ןואיזומה הנשה םג
.הכונחל תויוליעפ ןווגמ םע חראתהל אב
תקיצי,עבצו רוא ,תורדקו םידכ לע ,רנ לש ולוגלג ,תיז ןמש תקפה
דועו םינוביבס


הכונחל תויוליעפ

:תובוגת

(11:04 22/01/09) eter בל \ [ת"ל] םיצוחנ    
(11:35 28/11/06) רכייט ינור רד \ הכונחל הריציו רקח תולעפה    
(17:10 21/11/08) רכייט ינור \ תונטיקבו םירוה םע םג הכונחל תויוליעפ       
(12:59 28/07/08) בשחמ בשחמ \ הריכמל    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא