דלפנזור יקיר :םש
03:18 10/09/09 :ךיראת
הקיסומתירל הרומ :אשונ
:העדוה
,תידוחיי .הקיסומתירל הריכב הרומ ינאו יקיר ימש ,םולש
ילכ זורקלדו למח ומכ תוטיש לש ןווגמ תבלשמו תקתרמ ,תינשדח
תויתריצי ,העבה לע שגד תויביטנרטלא תושיגו םיינתא הניגנ
תוביסמל,םיגחל תושדח תוילקיסומ תולעפה .דליה לש האנהו
המאתהב הנשה ךשמב וילע תודבוע ןתאש אשונ לכלו הנשה תונועלו
.ןכמע
םירמוחה תא תושדח תויומלתשה לש בר ןווגמ ךותמ תרחוב ינא
תויונמוא םג הקיסומתירה תארוה םע תבלשמ .רתויב םיבוטה
,םלוע תודגא,ןורטאית ,רויצ ,עבט ,תולמעתה :ומכ תופסונ
תוארתהל .תיביטנרטלאו םלוע תקיסומו היצטידמ ,גנוקי`צ
.זכרמה רוזאב ףסונ ןג תשפחמ
0504505908 -ו 035084081 ´לט :רשק תריציל:תובוגת

(20:14 03/10/09) רכייט ינור \  הרובגו רוא - ןמשל תיזהמ - הכונחל תויוליעפ - הכונח תביסמ    
(03:18 10/09/09) דלפנזור יקיר \ הקיסומתירל הרומ    
(02:31 03/09/09) יתיוק ןתנוי \ ןורשה דוהב שדח םידלי ןג    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא