קוסב תניג :םש
00:46 28/09/10 :ךיראת
 םירוה םע ןגל תוייללצ ןורטאית :אשונ
:העדוה
ס"היבלו ןגל הרשעה תוליעפ וא םירוה םע תוליעפ ,תויללצה
,ידוסיה ס"היבל םילשורי תייריע לש "לס"ב םג תעצומ ,ידוסיה
.ברק ןרקב םגו
.םינגל ברק ןרקב םג תעצומ - ןגל אנדס םע הגצה ,תובובה ןורטאית

תויללצה לש ואידיו ינוטרסו םיפסונ םיטרפ ואצמת ילש שדחה רתאב
.(הינמרגמו םילשורימ) ילש

תוארתהל
תניג

5361778- 02, 7536177- 054
תניג לש תובובהו תויללצה ןורטאית

:תובוגת

(23:30 12/10/10) friedman dalit \ יטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ    
(00:46 28/09/10) קוסב תניג \  םירוה םע ןגל תוייללצ ןורטאית    
(22:12 12/09/10) יאלוזא תיגח \ ןורהצל תדבוע    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא