דלפנזור יקיר :םש
03:57 05/08/11 :ךיראת
0504505908 יקיר םינגל תיאקיסומתיר :אשונ
:העדוה
חמשו יתריצי הקיסומתיר גוח
.תורקי תוננג םולש
םע (ךוניחה דרשמ תדועת) הקיסומל הריכב הרומ ינא ,יקיר ימש
.ךרה ליגב רישע ןויסנ תלעב .הקיסומתירב תוחמתה
םיפשחנ ,םירזיבאהו ןוידרוקאה ,ףטושה רמוחל ףסונב ,יירועישב
םג םידליה
.תויטביט תורעקו ודירי'גיד :ומכ םלועהמ הניגנ ילכל
,תויביטנרטלא העונת תויונמא : םג גוחב תבלשמ
.תינתא הקיסומו םיילקיסומ םירופיס
.םינופולטמו תוקוברד ,עבטהמ םילכב הניגנמ םינהנ םידליה
.תולעפהלו תוביסמל תושדחה תויומלתשהה לכב תנכדעתמ
.ןגב םידמלנה םיאשונה לע תננגה םע תינטלומיס תדבוע
. םירגובב הלכו (ל.מ.ח) תוטועפמ לחה
ש"המר דע צ"לשארמ ןד שוג לכב תדמלמ
<יוסח רפסמ> -ב העדוה תראשהל וא 0<יוסח רפסמ>
riki_sha@netvision.net.il :ליימ יא

:תובוגת

(22:55 27/10/11) ןזח ילט \ תילטיגיד המלצמ    
(03:57 05/08/11) דלפנזור יקיר \ 0504505908 יקיר םינגל תיאקיסומתיר    
(12:26 17/05/10) dolci tiki \ ךופ תוכימש    
(08:45 28/08/10) דוד יבא \ תליאב שפונ       
(08:47 28/08/10) דוד יבא \ [ת"ל] תליאב שפונ          
(09:15 16/10/10) דוד יבא \ ךופ תוכימש       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא