ICQ בשחמ בשחמ :םש
18:32 13/12/06 :ךיראת
םיבשחמ קיצ קי'צ :אשונ
:העדוה
תיבבו הדבעמב םיבשחמל נוקיתו תורישו הריכמל
<יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ>.לט.חוקלה
:תובוגת

(17:19 12/02/07) םיבשחמ םיבשחמ \ םיבשחמ    
(18:32 13/12/06) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:28 13/12/06) בשחמ בשחמ \ בשחמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא