רכייט ינור ר"ד :םש
18:32 20/02/07 :ךיראת
תורחל תודבעמ - חספל םידלי תלעפה :אשונ
:העדוה
םילגלג לע ןואיזומה לש חספ תארקל הלעפה הניה "תורחל תודבעמ"
תודבעה תא הגיצמה תיתיווח הלעפה .רכייט ינור ר"ד תלעפהב
- תוצמ תנכה ידי-לע תורחה תאו ץוב ינבל תנכה ידי-לע םירצמב
.ןוזמה תא ןיכהל םיישפוח

תודבעה םיפסונ םיטרפ
תא הדשב הדבע לכבו םינבלבו רמחב השק הדבעב םהייח תא וררמיו"
תודבעה ךשמהב .(14 'א תומש) "ךרפב םהב ודבע רשא םתדבע לכ
לומתכ םינבלה ןבלל םעל ןבת תתל ןופסאת אל" הפרחוה םירצמב
וריכי תאז הנדסב .(7 'ה תומש) "ןבת םהל וששקו וכלי םה םשלש
.םירצמב לארשי ינב וקסע םהבש םירצותהו םירמוחה תא םידליה
ינבל ;#8211& םינבלה תנכהב תוסנתה תללוכ הז קלחב תוליעפה
.הזה םויה דע םירצמב היינבל תושמשמה םינבל .ןבתהו ץובה

תורחה
ונתומ ןתי ימ לארשי ינב םהלא ורמאיו" ,םעה תא ררחשל עיגמ השמ
יכ עבשל םחל ונלכאב רשבה ריס לע ונתבשב םירצמ ץראב הוהי דיב
תומש) "בערב הזה להקה לכ תא תימהל הזה רבדמה לא ונתא םתאצוה
תא רימהל לארשי ינב םינכומ ויה השקה תודבעה ףא לע .(3 'זט
הז קלחב .שרדנה לכאה םדיב הייהיש ילכלכה ןוחטיבה תרומת םתורח
.רבדמ יאנתב םג דורשל ;#8211& תורחה לע רומשל םיכרדה תא ררבנ
"ץמח אל יכ תוצמו תוגוע םירצממ ואיצוה רשא קצבה תא ופאיו"
ןיבל קצבה תנכה ןיב הנתמהה ןמזב אוה הצמל םחלה ןיב לדבהה
םייק אלש המ קצבה תכיפתו הצמחה רשפאמ ךראתמה ןמזהשכ ,הייפאה
18 ךות תמיתסמ ותייפאו ותנכה לכש םידוונה םחל ;#8211& הצמב
תוצמל ךורעמ םע קצב דודיר תללוכ הז קלחב תוליעפה .תוקד
תיז ןמש ,הנבל הניבג םע הצמה תליכא םויסלו .'גאסה לע םתייפאו
רתעזוhttp://geocities.com/mada4school/madapesach.htm

:תובוגת

(18:37 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ עבטב תושופחת - םירופל םידלי תלעפה    
(18:32 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ תורחל תודבעמ - חספל םידלי תלעפה    
(17:19 12/02/07) םיבשחמ םיבשחמ \ םיבשחמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא