ונונאוא לאירפ :םש
12:17 17/05/07 :ךיראת
ביבא לת זכרמב ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
תוחתפתהב קלח איה תקנפמו הבוהא הנטק תרגסמש םינימאמה לכל
לת זכרמב ןותחפשמב המוציעב המשרהה...ונלש םידליהלש
היווח,םייתנש - יצחו הנש ינב םידלי השימח לש הצובק...ביבא
-ב םיפסונ םיטרפל רשק רוציל ןתנ...תומח תוצלמה.תחכשנ יתלב
לאירפ ,הדות . 0546276804:תובוגת

(20:09 21/05/07) x x \ הנטייק    
(12:17 17/05/07) ונונאוא לאירפ \ ביבא לת זכרמב ןותחפשמ    
(15:11 16/05/07) ןד ןד \ ןג    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא