ןותחפשמ תאיל :םש
16:23 18/11/07 :ךיראת
םייתעבג תאיל ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
םייתעבג תאיל ןותחפשמ
הבהא ןומה םע תיתיב הריוואב תוטועפל חמשו םח ןק
!!!!!! דואמ תומח תוצלמה
<יוסח רפסמ>-לא
<יוסח רפסמ>:תובוגת

(17:44 20/11/07) ... ריפוא תימע \ הכונח יפד    
(16:23 18/11/07) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבג תאיל ןותחפשמ    
(15:17 27/10/07) ןגו ךוניח הקיטסילוה םידודלי \ ישיא רתא הנב    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא