ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
20:17 24/12/20 :ךיראת
..:הבושת :אשונ
:העדוה
םיוולתמ בורל ךא םיבאכל םורגל הלוכי הצופנ תשרט תלחמ
.דועו םייפגב השלוח , השוחתב הערפה לש םיפסונ םימוטפמיס
ומכ תורחא תוביס תישאר לולשל שי הזחב םיבאכ םיעיפומו הדימב
םינופש ינפל הזחב םיצחלל םרוגכ ,טשו ,תואיר ,בל תויעב
.הצופנה תשרטה תלחמ ןוויכל

:תובוגת

(20:17 24/12/20) ש רהוז \ הנש רבכ הרדיפקטב לפוטמ    
(20:18 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(20:16 24/12/20) ק לט \ I suffer from MS from 2015    
(20:17 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ..:הבושת       
(20:15 24/12/20) ש רדה \ תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל    
(20:15 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט