ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
20:15 24/12/20 :ךיראת
,:הבושת :אשונ
:העדוה
.יתכלממה תופורתה לסב אלש לופיט וניה עזג יאת תלתשהב לופיטה
םיקזח דואמ םילופיט םויכ שי ,תיפקתה תיביסרגא הלחמל
ונתי םילפוטמה בורבש HIGH EFFICACY גוסמ לסב םירשואמה
ךומנ ןוכיס םע עזג יאת תלתשהב לופיטל תומוד תואצות
.התומת וא האולחתל

:תובוגת

(20:16 24/12/20) ק לט \ I suffer from MS from 2015    
(20:17 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ..:הבושת       
(20:15 24/12/20) ש רדה \ תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל    
(20:15 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(20:07 24/12/20) ד םירמ \ [ת"ל] תוקלצו הזח תמרה לע רבסה    
(20:09 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט