ש רדה :םש
hadar@gmail.com :ינורטקלא ראוד
20:15 24/12/20 :ךיראת
תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל :אשונ
:העדוה
תלתשהב לופיט םילקוש םאה ,תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל
?לופיט גוס הזיא ?עזג יאת
.תונורסח לומ תונורתי
םאה ?יטרפ תואירב חוטיב ילעבל הסוכמ ל"נה לופיטה םאה
ןכיהו ,ל"וחב הז לופיטל תופידע שי

:תובוגת

(20:16 24/12/20) ק לט \ I suffer from MS from 2015    
(20:17 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ..:הבושת       
(20:15 24/12/20) ש רדה \ תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל    
(20:15 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(20:07 24/12/20) ד םירמ \ [ת"ל] תוקלצו הזח תמרה לע רבסה    
(20:09 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט