.תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:45 24/12/20 :ךיראת
,:הבושת :אשונ
:העדוה
ךכ לכ הזש ינפמ תבכרומ תצק הבושתה .תויומכל עגונב תניוצמ הלאש
םילגרההו םייחה ןונגסה ,הזוזתה תמרב יולתו םדאל םדאמ הנתשמ
.הנוזתה יניפאמבו
.בוט שיגרהל ונל תמרוגש וזכ איה הבוט הנוזת ,ללככ
זא המודכו םיזג ,תודבכ ,תוחונ יא לש השוחת שי לכואה ירחא םא
הלודג תומכ םתלכאש לבא םיאתמ לכואהש ןכתי .תונקסמ קיסהל ךירצ
אל ןכלו םכל קייודמ אל טושפ לכואהש ןיפוליחל וא תחא תבב ידימ
.תולקב לכעתמ
ורצעתו תומכהמ יצח םע לבא החוראה התוא תא ולכאת ?םיעדוי ךיא
םייתעש רובעכ םיבער תויהל רדסב הז .םישיגרמ םתא ךיא ןוחבל
.בוש לוכאלו
וא םיבר םיזג ,תבאוכ ןטבהש כחא םתשגרהו םתלכא םא ,ינש דצמ
םרוגה אוה תומכה אלו םתלכאש המש תויהל לוכי זא תוברצ
.יתייעבה
סמ הלאשל הבושתה תא ואר ,דירוהל יאדכ המו ףיסוהל יאדכ המ יבגל
.1

:המגודל ימוי טירפת תפרצמ
:יללכ טירפת
ןפוח + םימ םע תלשובמ לעטש תוביש תסייד לש תופכ 2-3 :רקובב
(הסיידל ףיסוהלו םיאופק תונקל רשפא) רעי תוריפ
םא) הינבגע ,קלס ,(!) ןופפלמ :םיכותח תוקרי :תועש רפסמ רובעכ
ןטק ןפוח + תיז ןמש טעמ תפסותב ודקובא ,רזג ,(םיזג השוע אל
,חופת) ירפ ןיפוליחל וא (םייולק אל) םידקשו ךלמ יזוגא לש
אל) םידקשו ךלמ יזוגא לש ןטק ןפוח םע (היפאפ ,סננא ,הנירטקנ
.(םייולק
םינילבת םע אלא קרמ תקבא אלל) רישע תוקרי קרמ : ברע וא םיירהצ
םא ,(לפלפו חלמ ,ןומכ ,הקירפפ טעמ ,(!!!בושח) םוכרוכ ןוגכ
.רקב וא ףוע תומצע םע קרמה תא לשבל ץלמומ םיינועבט םכניא
.ןטק ירט טלס + רונתב םימותכ תוקרי
החורא ןיב דירפהל הצילממ יתייה תודבכו לוכיע יישקמ לבוסש ימל
ןתינ .םיגד וא רקב/ףוע ןודכ ןובלח תנמ םע החוראל זרוא םע
םיירטו םילשוזמ תוקרי םע (ןובלח וא זרוא) םהמ דחא לכ בלשל
.לוכיעל רתוי הלקו הניזמ החורא לבקלו
ןפוח + (המגודל הננב ,חופת) ירט ירפ וא רעי תוריפ ןפוח :צהחא
.םייולק אל םידקשו םיזוגא לש (4-5) ןטק
אל) תוקרי ,רשב ,םותכ !!!םוי לכב קרמ בלשל ץלמומ :ברע תחורא
.(..לוכיעה תכרעמב טקש םיצור ונחנא ,תיעועש קרמ
ענמהל דואמ בושח .הנוזתה תא רישעהל רדהנ ןורתפ םה םיקרמ
םוכרוכ לכ בושח שגד ."םייתימא" םינילבתב קר לבתלו קרמ תוקבאמ
.תחכומו הבושח תיתקלדיטנא תוליעפ םע שרוש וניהש
ןמש םע קורי טלסו ימלשורי קושיטראו הטטב םע רונתב ןומלס גד
.תיז
.(!) םימ לש תקפסמ הייתש לע םויה לכ ךרואל דיפקהל בושח ןכ ומכ

:תובוגת

(21:46 24/12/20) ש לעי \ םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא    
(21:46 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:;הבושת       
(21:44 24/12/20) ג לבוש \ ריהב ןפואב תשרט ילוחל הנוזת תוצלמה    
(21:45 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       
(21:44 24/12/20) ב םהוש \ [ת"ל] ? תשרט ילוחל ,דחוימ ןפואב , םיליעי םהש ןוזמה יגוס םהמ    
(21:44 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ .:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט