.תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:46 24/12/20 :ךיראת
,:;הבושת :אשונ
:העדוה
:) אירבה הווזמה ;#8211& תצלמומ םיכרצמ תמישר
ללכב ענמהלו סוקוק ןמשו תיז ןמשב קר שמתשהל ץלמומ) תיז ןמש *
.וכו תוינמח,היוס ,הלונק ןמש ןוגכ םיככוזמ םינשמ
ודקובא *
(ףסות וא/ו ןילבת ,ירט) םוכרוכ *
(תולוספקב וא םיאופק ,שי םא םיירט) רעי תוריפ *
לעוש תלוביש *
אלמ זרואו יטמסב זרוא *
םישבוימ ירב י'גו'ג *

ינש - תוקד 2 ב תוקריו זרוא - םוי לכל הנוש זרואל חצנמ ןוכתמ
הבושת
:) גוס לכמ אלמ זרוא וא ןבל יטמסב זרוא ריס ןיכהל
.היעב אלל םימי רפסמ ררקמב ראשהל לוכי (טושפהו) ןכומה זרואה
:המיעטו הנוש הנמ ןיכהל םוי לכב רשפא הזה סיסבה םע
(!דבלב תוקד 2) הנכה תוארוה
םוקמוקב םימ חיתרהל
קוו/הלודג תבחמ םמחל
:(רחא ןוויג םוי לכ) םיבהואש תוקרי סינכהלו ןמש ףכ םישל
:םינוויגל תונויער
ןפלוק םע ץלמומ) אושיקו רזג תבחמל תורישי דרגל
(תוקד תועוצר=םינאילו'ג
דרת / םוקיליזב רורצו תוינבגע ופוח
םיצוצק םיקורי םילע ןווגמו דרת/ןפוח
....היינמח יטבנ ,קורי לצב הקורי תיעועש :םיגורדיש
....םירחא תוקרי םוי לכ :רוציקב
תורישי זרוא ררופל גלזמ תרזעבו ררקמהמ זרואה ריס תא איצוהל
.תבחמה ךותל
םיחתור םימ לש 'קולש' תבחמה ךותל ךופשל (?םימ ונחתרהש םירכוז)
(זרואה תא ריעהלו רוטיק תכמ תתל הרטמה)
!והזו - טוחס ןומילו סג חלמ תצקב לבתל
.תנווגמו המיעט ,המח ,הלועמ זרוא תנמ םתרציו תוקד 2 קר חקול

:תובוגת

(22:44 24/12/20) ןסח לא ובא דמחומ \ דמחומ    
(21:46 24/12/20) ש לעי \ םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא    
(21:46 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:;הבושת       
(21:44 24/12/20) ג לבוש \ ריהב ןפואב תשרט ילוחל הנוזת תוצלמה    
(21:45 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט