ןסח לא ובא דמחומ :םש
mohmad20018@gmail.com :ינורטקלא ראוד
22:44 24/12/20 :ךיראת
דמחומ :אשונ
:העדוה
רבדל םגו תירבע אורקל יל השק תיברע רבדמו הדוגאה לש רבח ינא
.תירבעמ תיברעב לכה יל ודיגיש ךירצ ינאו
ורמא הכימת תצובקהמ ילש םירבח .ףסכ ןיאש ורמאו הדוגאמ יתשקיב
הנממ לבקמ ינאש הרבחה לש ומכ תופורת לש השדח תמוסרפ שיש יל
תא םגרתל יל ורזעיש הדוגאל ףסכ םינתונ אל םתא המל .הפורת
ללכב ינא ,הדוגאה לש םירבד םג אורקל לכוא ינאש תיברעל םירבדה
דואמ הז הדוגאל ורזעתש הצור ינאו םכלש תמוסרפה תא ןיבמ אל
.יל םירזוע םה יכ יל בושח

:תובוגת

(22:44 24/12/20) ןסח לא ובא דמחומ \ דמחומ    
(21:46 24/12/20) ש לעי \ םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא    
(21:46 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:;הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט