םיובסונ הילד :םש
11:02 07/08/08 :ךיראת
םוקאו תיקש :אשונ
:העדוה
?ןוראב ךופ תכימש ןסחאל םיצורשכ םישוע המ ;#8226&
הברה וספתי אלש תנמ לע םיליעמו םידגב םיזרוא ךיא ;#8226&
?םוקמ
?לויטלו ל"וחל העיסנב ןעטמה חפנ תא םימצמצמ ךיא ;#8226&
!הזיראל רתויב בוטה ןורתפה
.ידוחיי טנטפ - םוקאו תיקש
,תיקשה ךותל םידגבה תא סינכהל אוה תושעל ךילעש לכ ;#8226&
.חתפה תא רוגסלו הביאשה חתפ ךרד ריוואה תא בואשל
!ןוסחאה םוקממ 2/3 ךסוח ,שבוע ינפמ םידגבה לע ןגמ ;#8226&
.תמלשומ המיטא


http://enter-system.com/site/index.asp?depart_id=86275

:תובוגת

(02:31 03/09/09) יתיוק ןתנוי \ ןורשה דוהב שדח םידלי ןג    
(21:32 29/06/09) דעלג תיפוצ \ םייתעבגב ןגל תננג השורד    
(10:13 13/01/08) ו ןיירוא \ ?ףסוי רדהב ןותחפשמ    
(11:02 07/08/08) םיובסונ הילד \ םוקאו תיקש       
(07:33 28/04/09) ריפס הגונ \ ףסוי רדה ןותחפשמ       
(02:34 09/04/09) ישרט יתא \ א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא