תירש יחרד :םש
09:33 24/04/06 :ךיראת
סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ :אשונ
:העדוה
יכרדו ,םידלי לצא םיכרצ סופספ אשונב ינויע רמוח תשפחמ ינא
.תודדומתה
חמשא ףסונ רמוח תשפחמ םלוא דימתל שבי רפסה לע הצילממ ינא
.תירש הדות .לבקל:תובוגת

(09:33 24/04/06) תירש יחרד \ סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ    
(18:23 26/04/06) רכב הניל \ ןויסינ       
(18:24 26/04/06) רכב הניל \ םילותיחמ הלימג       
(23:13 11/02/09) םלסמא יתמא רשא \ ספספמ םדליש םירוהל הציע       
(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא