רב הנפד :םש
14:46 01/01/08 :ךיראת
ץועי היחנה הארוה -רב הנפד :אשונ
:העדוה
יכוניח יווילו הייחנה
.הדימל ייוקיל םידימלתל ינטרפ עויס
.םידומיל תוינכת לש הביתכו חותיפ
.םיילופיטו םייכוניח םיתווצ תייחנה
.םייגוגדפ םיאשונב חרוא תואצרה
.תוינוירנימס תודובע תביתכב הייחנה
.הרבחה יעדמב תודובעל תורפסה רקס ןוגרא
.םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת תויסולכוא םע הדובע
.תורגב תוניחבל םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת תנכה
0505759965 - יראלולס
dafnibar@gmail.com - ליימ יא
www.dafbar.com - רתאה תבותכ


רתאל הסינכ

:תובוגת

(09:33 24/04/06) תירש יחרד \ סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ    
(18:23 26/04/06) רכב הניל \ ןויסינ       
(18:24 26/04/06) רכב הניל \ םילותיחמ הלימג       
(23:13 11/02/09) םלסמא יתמא רשא \ ספספמ םדליש םירוהל הציע       
(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    
(15:12 31/12/07) ... ךליל \ ןוחתפשמ    
(11:08 21/11/07) ד ןורש \ [ת"ל] תולפטמ ירתאה ןומה שי םויה    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא