ד םירמ :םש
miryam@gmail.com :ינורטקלא ראוד
20:07 24/12/20 :ךיראת
[ת"ל] תוקלצו הזח תמרה לע רבסה :אשונ
:העדוה

:תובוגת

(20:15 24/12/20) ש רדה \ תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל    
(20:15 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(20:07 24/12/20) ד םירמ \ [ת"ל] תוקלצו הזח תמרה לע רבסה    
(20:09 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט