תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
20:09 24/12/20 :ךיראת
,:הבושת :אשונ
:העדוה
יולת רבדה .ןוקיליס ילתש אלל וא םע עצבתמ הזח תמרה חותינ
לתש םע המרה .תיתלחתהה דשה תרוצל םאתומו תלפוטמה ןוצרב ןבומכ
תמרה חותינ .םילתש אלל המרה רשאמ טלובו רתוי אלמ הארמ תנתונ
תונוירה ,לקשמ יוניש לשב ןיב וחפנמ דביא רשא הזחל עצובמ הזח
ךומנ וניה דשב המטפה םוקימ ןכ ומכ .תרחא הביס לכ וא תוקנהו
תרטמ .ןקורמו לופנ הארמ ול הוושמה רבד ,ידש תתה לפקהמ רתוי
בטוקה תא קדהל ,דש תתה לפקה הבוגב המטפה תא םשמל הניה חותינה
חותינה .ןותחתה וקלחב רועה יפדוע לע תורכלו דשה לש ןותחתה
,המטפה םוקימ יוניש ךות דשה תמקר לש ןוגרא-הר םצעב וניה
המדרה תחת עצובמ חותינה .רוע יפדוע תרסהו בורל הרטעה תנטקה
תתה לפקה רוזאל הנממ רשי וקו הרטעה ביבס םה םיכתחה ,תיללכ
םידחוימ םיבאכ אלל ךא רוזאב ץחל תשוחת הנשי חותינה רחאל .ידש
הדובעלו םימי רפסמ רחאל רבכ תידרשמ הדובע רוזחל ןתינ .בורל
ץלמומ .חותינה רחאל תועובש 5-כ ,רכינ ינפוג ץמאמו תיזיפ
תועובשב חותינה תואצות רומישל תכמות טרופס תייזחב שמתשהל
תקלצה רקיעב ,תוכרו תוחוטש םניה בורל תוקלצה .םינושארה
תוחיכשב םירקמ םנשי .ידש תתה לפקל דעו השדחה הרטעהמ תיכרואה
תוטלוב תויהל ןהל תומרוגה תוקלצה לש רצי יופיר שי םהב הכומנ
תקרזה ,ןוקיליס תועיריב שמתשהל ןתינ הזכ הרקמב .רתוי
הריפתו תקלצה לש התירכ ,םירידנ םירקמבו תימוקמ םידיאורטס
.שדחמ
גרבסומ תינור ר"ד לש התבושת תא ואר אנא¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
עצבל הצופנ תשרט תולוח \ילוחל רתומ םאה -דעלג תינור 'פורפו
םייטתסא םינפ יחותינו םילופיט
הצופנ תשרט ילוחל םייטתסא םינפ יחותינו םילופיט ןיינעל תובושת
היגולוריונב תיחמומ ,גרבסומ תינור ר"ד י"ע
.הצופנ תשרט תולוח/ילוחב םייטתסא םינפ יחותינו םילופיט
הארמ תרעצהל םילופיטש וארה םירקחמ יכ ,ןייצל בושח ,תישאר
.תוינורכ תולחמ םע םילוחב ןואכיד םירפשמ םינפה
הצופנה תשרטה ילוחב םייטתסא םינפ יחותינו םילופיטל תוסחייתהה
םילבוס םניאו ,תינוניב וא הלק םתלחמ תרמוחש םילוחל תסחייתמ
.תורחא תושק עקר תולחממ
םהו השק איה םהלש הצופנה תשרטה תלחמ לש הרמוחה תגרדש םילוח
יישקמ םילבוס םה םא רמוחו לקו ,השק םירירש תשלוחמ םילבוס
י"ע םינפב םייטתסא םילופיטל וא םיחותינל םימיאתמ םניא ,המישנ
.סקוטוב תקרזה
ירמוח לש הקרזה וא סקוטוב תקרזה םיללוכ םינפה תרעצה ילופיט
.םינוש יולימ
םירירשה לש השלחהל םרוגה ( ןיסקוט םונילוטוב ) סקוטובב שומיש
תתחפהל וא םייפגב תויטספס תתחפהל לופיטכ הצופנ תשרטב לבוקמ
.ןתשה תיחופלש לש תויטספס
הברה הובג אוה קרזומה ןונימה ,תיטספס הפגל קרזומ סקוטוב רשאכ
.םינפה הארמ רופישל קרזומה הזמ רתוי
לופיטכ הצופנ תשרט תולוחב םינפל סקוטוב קירזהל ןתינ ,ןכל
אפור י"ע השענ רבדה יכ אדוול שי ךא ,םינפה הארמ תרעצהל
י"ע הקירזה תלבקמ ענמיהל שי .תוקרזהב ןמוימו םוחתב החמומה
.תיטתסא האופרב םיחמומ םניאש םיאפור וא תויחא ,תויאקיטמסוק

םיקרזומה םינוש יולימ ירמוח םנשי :יולימ ירמוח לש הקרזה יבגל
יולימה רמוח אוה המ ררבל שי ,הרקמ לכב .םינפה הארמ תרעצה םשל
גולוריונהמ רושיא לבקלו רמוחה ןולע תא לבקל , הקרזהל עצומה
.יפיצפסה רמוחה לש הקרזהל לפטמה
תולחמל םורגל םילוכי םימייוסמ יולימ ירמוח םאה תקולחמ שי
) .הקרזההמ ענמיהל ףידע ,קפס לש הרקמב ,ןכלו , תוינומיאוטוא
ררוע םג םייושע תוינומיאוטוא תולחמל םורגל םילולעש םירמוח
.( תינומיאוטוא הלחממ לבוס רבכש םדאב הלחמה לש תוחקלתה
,הצופנ תשרט ילוחב םה ףא םיירשפא , םינפה תרעצהל רזייל ילופיט
.לפטמה אפורה רושיא תלבק רחאל
םינפו ראווצ תחיתמ יחותינ
איה תירקיעה תוסחייתהה ,םינפב םייטתסא םיחותינב םינד רשאכ
.הצופנ תשרט ילוחב המדרה ינוכיסל
הייסולכואבש הלאל םימוד הצופנ תשרט ילוחב תיללכ המדרה ינוכיס
םילבוסו השקו תמדקתמ םתלחמש הצופנ תשרט ילוחל טרפ ) .תיללכה
יכוביסל ןוכיסב םיאצמנה ,המישנ יישק וא השק םירירש תשלוחמ
.( תיללכ המדרה
ףוגה י"ע הווחנ תיללכ המדרהב חותינ ,םיתיעל ,תאז תורמל
ליבוהלו תינוסיחה תכרעמה תא ררועל לוכיש רבד ,המוארטכ
.הרמחהל
םהל ןיא םא ,הצופנ תשרט ילוחל החוטב תבשחנ תימוקמ המדרה םג
.תימוקמ המדרהב םישמתשמ םהב םירמוחמה דחאל העודי היגרלא
: םוכיסל
םייטתסא םילופיט וא חותינ רובעל ןיינועמה הצופנ תשרטב הלוח לכ
ומיע ןודל , לפטמה גולוריונל תונפל ךירצ םינפה הארמ תרעצהל
לבקלו ,תוירשפאה יאוולה תועפות םג ומכ ,לופיטה תונורתי יבגל
העינמ היהת אל ,םירקמה תיברמב . גולוריונה רושיא תא
.םילופיטהמ


תלהנמ ,תינור דעלג 'פורפ י"ע םינפ ילופיט ןיינעל תובושת
ןלפק יאופר זכרמ ,תיגולורינ הקלחמ
תשרט תולוח \ילוחב םייטתסא םינפ יחותינו םילופיט ןורקיעב
שי םא לשמל . ופוגל ןודל שי הלוח לכ לבא רתומ הז הצופנ
.םאתהב רשאלו הלוח לכ קודבל שי זא םינפב תויגולוריונ תוערפה

:תובוגת

(20:15 24/12/20) ש רדה \ תיביסרגא םיפקתה הלחממ לבוסה הלוחל    
(20:15 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(20:07 24/12/20) ד םירמ \ [ת"ל] תוקלצו הזח תמרה לע רבסה    
(20:09 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט