יול הדוהי :םש
Livy1996@walla.co.il :ינורטקלא ראוד
21:15 24/12/20 :ךיראת
24 ןב הלוח :אשונ
:העדוה
הצלמה יתלביק ,םירתאב הברה ארוק אל ינאו 24 ןב תשרט הלוחכ
םתא המל תשרטל הדוגאה לש רתאב שיש עדימב לכתסהל ילש אפורהמ
ךירצ אלש םתטלחה הנורוקבש ילארנ ?רתא דוע םע ונתוא םילבלבמ
םכלש הרבחה תא םימסרפמ קר םתאו הדוגאה תא

:תובוגת

(21:18 24/12/20) צ המולש \ [ת"ל] ?MSC עזג יאת םע ינילק ןויסינה המ    
(21:20 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ הבושת       
(21:15 24/12/20) יול הדוהי \ 24 ןב הלוח    
(21:13 24/12/20) טשרנחובסקי שולה \ אני    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט