צ המולש :םש
to@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:18 24/12/20 :ךיראת
[ת"ל] ?MSC עזג יאת םע ינילק ןויסינה המ :אשונ
:העדוה

:תובוגת

(21:23 24/12/20) ד ףחש \ ,דואמ ףייע ,הלילו םוי ,בוט ןשי אל    
(21:24 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ :הבושת       
(21:18 24/12/20) צ המולש \ [ת"ל] ?MSC עזג יאת םע ינילק ןויסינה המ    
(21:20 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ הבושת       
(21:15 24/12/20) יול הדוהי \ 24 ןב הלוח    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט