.נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:20 24/12/20 :ךיראת
הבושת :אשונ
:העדוה
ןוסיח תולחמב MSC םע םיינילק םייוסינ רפסמ וכרענ םויה דע
םייוסינ .תוינווינו תויטנג תולחמ רפסמו (תוינומיאוטוא) ימצע
ותוחיטב תא וחיכוה MSC לש תידירו ךות הקרזהב םיינילק
.םימייוסמ םייאופר םיבצמב הז לופיט לש ותוליעיו

םיינושאר םינילק םירקחמ ועצבתה תונורחאה םינשה הרשע-שמח ךלהמב
הצופנ תשרט ילוחב םיילמיכנזמ עזג יאת תלתשהב (םלועבו ץראב)
ךותלו דירוה ךותל ולתשוה MSC ,הלא םיוסינב .ALS ו (MS)
.הרדישה טוח ביבס לזונה

רקיעב ,וללכו תופלוחו תוירונימ ויה הלתשהה לש יאוולה תועפות
.הלתשהה ירחא םימי השולשב שאר יבאכו םוח

תלעותה תא ךירעהל וננכות אלו SAFETY לש רקיעב ויה הלא םיוסינה
בורל הארה ,הז גוסמ תולתשהה ירחא םילוחה בקעמ .תינילקה
,תיגולונומיא הניחבמ .םירקמ רפסמב ינילק רופיש ףאו תובצייתה
.םייתקלדה םיביכרמה יוכידל המרג MSC ה יאת תלתשה

תא ךירעהל תנמ לע םישרדנ םירקובמ םירקחמ ,לופיט לכב ומכ
הנורחאל ןכא .רתוי ךורא חווטל ,הז לופיט לש ותוחיטבו ותוליעי
,הצופנ תשרט םע םילוח 48ב רקובמ םלועב ינושאר יוסינ םלשוה
תאצוה לש BRAIN יתרקויה ןותיעב שדוחה םסרופו הסדהב
.דרופסקוא תטיסרבינוא

תואצות

תויתועמשמ יאוול תועפות אלל ,שומישל חוטב היה לופיטה ;#8226&
הקרזהב וא (IT) הרדשה טוח תלעת לא הקרזהב לופיט ;#8226&
הלחמה תומדקתה ירקמ רפסמב תיתועמשמ הדיריל ליבוה (IV) דירוול
9.7%אאו 6.7%) ובצלפ לופיט הלביקש תרוקיבה תצובקל תיסחי
( 41.9% תמועל
עזג יאת) NG-01 לש הקרזהב ולפוטש םילוחהמ 58% לצא ;#8226&
ךרואל הליעפ הלחמל יהשלכ תודע התייה אל הרדשה טוח תלעתל (MSC
ובצלפה תצובקב 9.7% תמועל ,לופיטה תפוקת לכ
תלוכיב יתועמשמ רופיש היה NG-01-ב לופיטה תוצובקב ;#8226&
םירטמ 7.5 לש קחרמל הכילהה ןמז דדמ יפ לע ,הכילהה
סחיב IV ןתמ רשאמ רתוי ליעי היה NG-01 לש IT ןתמ ;#8226&
רועישב 89% לש הדירי) םיפקתהה רועיש :חתפמ ידדמ רפסמב ובצלפל
םיבצע לש תויבצע תותשרב רופיש) ידוקפת MRI ,(םיפקתהה
םידוקפת ,MRI-ב םיעגנה סמועב םיישדוח םייוניש ,(םיירוטומ
.הנידע הקירוטומל ןחבמו ,םיביטינגוק

םג) הסדהב ועצובש תיסחי םינטק םיוסינ ינש דועבו יוסינ ותואב
עזג יאת לש העפשהה לע רומשל ידכש חכוה (ALSב םגו הצופנ תשרטב
.םישדוח המכ ידמ תורזוח תוקרזה תושרדנ

זכרמה להנמו יוסינה לש ישאר רקוח ,סיסורק סוירטימיד 'פורפ
,הסדה יאופרה זכרמב היגולונמויאוריונל הדיחיהו הצופנ תשרטל
הרטמה ידעי לכב דמע ינילקה יוסינהו בטיה לבסנ לופיטה" ,רמא
ללכו םישרמ היה םילפוטמה לש רופישה ,םירקמהמ םיברב .םיירקיעה
םהיתולוכי לע הרורב העפשהו תירוטומ תוליעפ לש םוקיש
."תויביטינגוקה

לופיט תויורשפא רפסמ עגרכ ונל שיש תורמל" ,ףיסוה סיסורק 'פורפ
בכעל לוכיש ליעי הנעמ ןיא ,תיתגופה תיפקתה הצופנ תשרטל תובוט
.תיביסרגורפ הצופנ תשרטב הלחמה תומדקתה תא תיתועמשמ הרוצב
השיג לש לאיצנטופה לע זמרמו תדדועמ תואצות קפסמ הז יוסינ
םדקלו רפשל םג אלא הלחמה תומדקתה תא טאהל קר אל הלוכיש השדח
."תיביסרגורפ הצופנ תשרטב ןוקיתה ינונגנמ תא

לע המתחש ,סיסנ'גוריונ תרבח ידי לע תחתופמ תעכ היגולונכטה
.הסדה לש היגולונכט רוחסמל הרבחה ,תיסדה םע יושיר םכסה

עזג יאתב לופיט ןיידע ,הלא םימישרמה םיאצממה תורמלו ,ןבומכ
ךישמהל שיו תשרטל ימשר לופיטכ םושר תויהלמ קוחר הז גוסמ
דחי הסדהב ןנכתל וליחתה ותואש רתוי לודג תישילש הזאפ יוסינב
.סיסנגוריונ םע

:תובוגת

(21:23 24/12/20) ד ףחש \ ,דואמ ףייע ,הלילו םוי ,בוט ןשי אל    
(21:24 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ :הבושת       
(21:18 24/12/20) צ המולש \ [ת"ל] ?MSC עזג יאת םע ינילק ןויסינה המ    
(21:20 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ הבושת       
(21:15 24/12/20) יול הדוהי \ 24 ןב הלוח    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט