ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:24 24/12/20 :ךיראת
:הבושת :אשונ
:העדוה
לולשל שי םדריהל ישוק ;#8211& הניש הערפה תמייקו הדימב
הנישב המישנ םוד , חורה בצמב תוערפהל תורושקש תוביס
.תופייעה ריבסהל הלוכיש
ןבומכ קודבל שי .הניש תדבעמב הקידב לקשיתו אפורל הנפ
ןיטירפו לזרב תומרו , B12 ןימטיו תמר ,סירת תטולב ידוקפת
. םדב

:תובוגת

(21:24 24/12/20) רכב לחר \ הצופנ תשרט    
(21:23 24/12/20) ד ףחש \ ,דואמ ףייע ,הלילו םוי ,בוט ןשי אל    
(21:24 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ :הבושת       
(21:18 24/12/20) צ המולש \ [ת"ל] ?MSC עזג יאת םע ינילק ןויסינה המ    
(21:20 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט