רכב לחר :םש
rabahar1982@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:24 24/12/20 :ךיראת
הצופנ תשרט :אשונ
:העדוה
ונרבע בצמה ללגב וישכע .םינש הברה רבכ הכימת תצובקב הרבח ינא
.םוזה ךרד קר שגפיהל
תופורתה תורבח המל ונבה אלו הדוגאה לש בצמה לע הצובקב ונרביד
לכ ונחנא ?הדוגאה םע הנורוקה ללגב םוריח טקיורפל םיאצוי אל
היזיוולטב םיאור זאו םייקתהל ךישמהל השק הדוגאלש םיעמוש ןמזה
לש בצמל םיגאוד ונחנא .תופורתה תורבח לש תומוסרפ קובסייפבו
ךישמהל הל עייסמ אל דחא ףאש תוארל ונל השק הזו הדוגאה
.ונרובע םייקתהל


:תובוגת

(21:24 24/12/20) כ ביגש \ ןוסיחל רשקהב הלאש    
(21:25 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) רכב לחר \ הצופנ תשרט    
(21:23 24/12/20) ד ףחש \ ,דואמ ףייע ,הלילו םוי ,בוט ןשי אל    
(21:24 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ :הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט