ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:25 24/12/20 :ךיראת
,:הבושת :אשונ
:העדוה
ברקב הנורוקל ןוסיחה תועפשה יבגל עדימ ןיא , תנייצש יפכ
םהש תופורתל רשק ילב ) הצופנ תשרטב םיקולה םילפוטמ
.(םהב םילפוטמ
ונסוחי הצופנ תשרט םהל ןיאש םישנא רתויו רתויש לככ
.(רדעה טקפא ) הלעת הצופנ תשרט ילוח לש הנגהה
םילוחו ,רגובמ ליגב םה הצופנ תשרטב םילוח םהב םירקמב
השק האולחתל ןוכיס ימרוג ןהש רתי תנמשה ילעב וא תרכוסב
.לפטמה גולוריונה םע תישיא ץעייתהל עיצמ ,הנורוקב

:תובוגת

(21:41 24/12/20) א יש \ ? תשרט ילוחל הבוטש תדחוימ הנוזת שי םאה    
(21:42 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) כ ביגש \ ןוסיחל רשקהב הלאש    
(21:25 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) רכב לחר \ הצופנ תשרט    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט