דואר למנהל הקבוצה תקנון הפורום שיחת ועידה חזרה לאתר אינדקס דיבורים משאל שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט הוסף פורום משלך, חינם!

תופשוכמ םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(10:15 21/09/09) ןוטיס הקיס'ג \ העד + הלאש    
(11:55 08/04/06) sol charmed1 \ (ילע וקחצת לא זא ןאכ השדח ינאו)הלאש יל שי    
(14:36 09/04/06) charmed p3 \ הלאשה תא יתנבה םא ....מממא       
(21:38 30/07/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] הקיחצמו !!הלועמ תרוקיב ,ירוא       
(20:47 03/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלב          
(14:56 05/03/06) .. waite angel \ תודרוהה םע היעב יל שי    
(15:49 10/03/06) הכ למ \ סנכת       
(15:50 10/03/06) charmed p3 \ יל הרק אל םעפ ףא הז ,רזומ       
(15:52 10/03/06) charmed p3 \ ןאכל תסנכנ ינא ,למ          
(15:33 19/03/06) ממממממ מממממ \ !הרק הז יל םג             
(15:37 20/03/06) charmed p3 \ תועובש המכ ינפל הרק הז ילש הרבחל                
(22:56 25/01/06) יול בקעי \ 8 הנועל םוגרת    
(21:00 13/02/06) ןדיע ןדיע \ 8ה הנועה לש ןושארה קרפל םוגרת הנה       
(15:55 12/01/06) םש ןיא תפשוכמ \ דואמ הבושח הלאש    
(18:11 24/01/06) הכ למ \ בשחמב םוקמ ן ו מ ה סופתל ךלוה ןכא הז       
(16:18 17/12/05) charmed p3 \ הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור    
(23:39 08/11/05) Charmed.co.il \  !רזוח Charmed.co.il    
(17:52 11/11/05) charmed p3 \ ץיוושהל קיספת       
(00:15 13/11/05) Charmed.co.il \ ,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ          
(15:55 13/11/05) charmed p3 \ התא             
(16:26 13/11/05) charmed p3 \ בוט ךלש רתאה                
(16:40 13/11/05) Charmed.co.il \ ,םייתניב םורופ ןיא                   
(20:18 13/11/05) charmed p3 \ םישק ךלש םינחבה                      
(17:57 12/11/05) סס איג \ !םלוכ ףוחד    
(21:17 28/10/05) charmed p3 \ ירוא    
(11:58 29/10/05) charmed p3 \ יתיעט תרעטצמ       
(20:50 11/09/05) ןובל למרכ \ הלאש    
(15:45 12/09/05) ירוא \ םיינשה ןיב רשק ןיא       
(09:28 13/09/05) ןובל למרכ \ לבא          
(19:55 13/09/05) ירוא \ ...םירזוחה םירודישה אל הז הנומשל עבר             
(20:29 13/09/05) ןובל למרכ \ ...הדות                
(20:19 16/09/05) charmed p3 \ םירלייופס םורופב רושרשל וסנכית                   
(13:59 19/10/05) דדח ירמוע \ ???המ                
(16:33 08/10/05) הנשמ הזמ הרואיל \ !!ףוחד ת/להנמל    
(18:59 08/10/05) charmed p3 \ ייה       
(22:11 16/10/05) ברואיל הרואיל \ !!הדות          

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ