(11:56 25/02/18) בור לאינד \ בגה לש ןוילעה קלחב םיבאכ    
(22:26 14/11/17) יליזרב ח''יב - תיגולוריונה הקלחמ להנמ - ינור אולימ רד \ ?הרוק המ    
(20:15 14/11/17) ע ויתס \ םיילגרב םיזע םיבאכ    
(20:15 14/11/17) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ הבושת       
(20:13 14/11/17) צ םירפא \ תשרט ילוחל תושיגנ    
(20:14 14/11/17) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ .הבושת       
(20:12 14/11/17) מ רונילא \ םירגוסב הטילשב לופיט    
(20:12 14/11/17) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ :הבושת       
(20:10 14/11/17) ד רהוז \ ץחל אתב לופיט    
(20:11 14/11/17) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ -הבושת       
(20:07 14/11/17) ג לאוי \ עזג יאת רקחמ    
(20:07 14/11/17) הסדה ח''יב -הצופנ תשרטל זכרמה הריכב תיגולוריונ - ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ הבושת       
(20:05 14/11/17) ר הנפד \ םדקתמ בצמל לופית    
(20:06 14/11/17) הסדה ח''יב -הצופנ תשרטל זכרמה הריכב תיגולוריונ - ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ :הבושת       
(20:04 14/11/17) ל דקש \ ?תומצע לולידל ןורתפ    
(20:04 14/11/17) הסדה ח''יב -הצופנ תשרטל זכרמה הריכב תיגולוריונ - ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ הבושת       
(20:03 14/11/17) ב ילש \ םצעב קזנה ןותימ    
(20:03 14/11/17) הסדה ח''יב -הצופנ תשרטל זכרמה הריכב תיגולוריונ - ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ -הבושת       
(19:59 14/11/17) ע ריפכ \ ?לוכאל ףידעש תונוזמ    
(19:59 14/11/17) אירב לכוא לש תיפשו תונועבטו תונוחמצל ,םירגובמו םיד ,תינילק תינטאיד -רובת תנע \ הבושת       
(19:57 14/11/17) ו להי \ ?דוקפת תרפשמ הטאיד    
(19:58 14/11/17) אירב לכוא לש תיפשו תונועבטו תונוחמצל ,םירגובמו םיד ,תינילק תינטאיד -רובת תנע \ :הבושת       
(19:55 14/11/17) ט יוריל \ תוריצע    
(19:56 14/11/17) אירב לכוא לש תיפשו תונועבטו תונוחמצל ,םירגובמו םיד ,תינילק תינטאיד -רובת תנע \ .הבושת       
(19:54 14/11/17) א דעלג \ ?לוכאל המ    
(19:54 14/11/17) אירב לכוא לש תיפשו תונועבטו תונוחמצל ,םירגובמו םיד ,תינילק תינטאיד -רובת תנע \ הבושת       
(19:48 14/11/17) ר ילוי \ תוחנה    
(19:48 14/11/17) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ הבושת       
(19:46 14/11/17) ק הירא \ למשחב החנה    
(19:47 14/11/17) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ .הבושת       
(19:45 14/11/17) ש יורל \ הסנכה סממ רוטפ    
(19:46 14/11/17) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ הבושת       
(19:44 14/11/17) ד ןוילא \ ימואל חוטיבב קית    
(19:45 14/11/17) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ :הבושת       
(19:43 14/11/17) ג לאריש \ תשרט הלוחכ תויוכז    
(19:44 14/11/17) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ הבושת       

67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט