(08:05 24/08/17) ילאיחי רב \ הצופנ תשרט בקעמ תיצקילפא    
(19:48 08/08/17) לאוג תירונ \ הזיגר תיחופלשל רודכ    
(19:46 08/08/17) לאוג תירונ \ ץחל אתב לופיט    
(12:23 25/05/17) ןהכ םהרבא \ הצופנ תשרט ילוח םוקישל תינשדח היגולונכט    
(09:55 07/01/17) , ןתיא \ ןתש תחירב    
(09:56 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ :הבושת       
(09:54 07/01/17) . סירוב \ ןתש תחירב    
(09:54 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ .הבושת       
(09:53 07/01/17) ןח הוודא \ םישנ ברקב ינימ דוקפת    
(09:54 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(09:52 07/01/17) יקסניסוא ימור \ םירגוסב הטילש יאל לופיט    
(09:52 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ :הבושת       
(09:48 07/01/17) יזיעת ידא \ ינימה דוקפתה רופיש    
(09:49 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(09:46 07/01/17) ןמדירפ לט \ הבורמ ןתש ןתמ    
(09:47 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ .הבושת       
(09:45 07/01/17) דוד ןב לט \ ןגאה קוזיחל הפורת    
(09:46 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(09:44 07/01/17) דוהי רזעילא \ ינימה קשחב הדירי    
(09:44 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ .הבושת       
(09:42 07/01/17) ארזע דוד \ ןתש תפילד    
(09:43 07/01/17) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(20:59 26/12/16) 'ץיבוניבר לייא \ שדח ןחבואמ    
(19:38 27/12/16) ם''במר ח''יב , ריכב גולוריונ - גרבנזור לייא רד \ .הבושת       
(21:18 26/12/16) ןיגב הלייא \ ןגאה קוזיחל הפורת    
(21:19 26/12/16) ש''הת ,אביש בלושמה יאופרה זכרמה, היגולורדנאל 'חי להנמ ,גולורוא - ליג ביבר רד \ הבושת       
(21:14 26/12/16) בורטסיב יסוי \ הפורת לע עדימ    
(21:15 26/12/16) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:10 26/12/16) בורטסיב סיריא \ היארב דוקימ רסוח    
(21:12 26/12/16) הסדה ינילקה יגולומלטפואוריונה תוריש להנמ ,םייניע ה - המלש ןתוד רד \ הבושת       
(21:05 26/12/16) בולוג הלא \ תויביטינגוק תולוכיב הדירי    
(21:06 26/12/16) יברעמה לילגה ח''יב -תיגולוריונה 'חמ תלהנמ - הלב סורג 'פורפ \ הבושת       
(20:55 26/12/16) יביבא לג \ ?רז דבועל יאכז ימ    
(20:49 26/12/16) ןימיניב רשוא \ ?תוכנ עובתל ןתינ םאה    
(20:53 26/12/16) יוניל קינלוא ד''וע דרשמ - ד''וע ,יוניל קינלוא \ הבושת       

67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט