(21:09 01/12/18) ת דרו \ םייטתסא םינפ יחותינו םילופיט    
(21:10 01/12/18) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:11 01/12/18) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ הבושת       
(21:12 01/12/18) תובוחר ,ןלפק ח''יב ,תיגולוריונ 'חי תלהנמ-דעלג תינור 'פורפ \ הבושת       
(20:56 01/12/18) ר ימייא \ תונוזמ    
(20:56 01/12/18) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ .הבושת       
(20:55 01/12/18) א ילחר \ תמיוסמ הנוזת    
(20:55 01/12/18) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ הבושת       
(20:53 01/12/18) צ יק'ג \ הווש הצע לכ    
(20:54 01/12/18) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ .הבושת       
(20:52 01/12/18) ס לט \ לוכיעה תכרעמב עוגפל    
(20:53 01/12/18) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ הבושת       
(20:50 01/12/18) פ ירמ \ ינימה עגמהמ תינהנ אל    
(20:51 01/12/18) הפיח 'נואב הצרמ ,תינימ תוגהנתהב ישילש ,היגולוכיספב ינש ראות ,תינימו תיגוז תצעוי ? דורו ילש \ הבושת       
(20:49 01/12/18) נ הליה \ רטטקב תשמתשמ    
(20:49 01/12/18) הפיח 'נואב הצרמ ,תינימ תוגהנתהב ישילש ,היגולוכיספב ינש ראות ,תינימו תיגוז תצעוי ? דורו ילש \ .הבושת       
(20:48 01/12/18) ק יסוי \ ינימה דוקפתה רופיש    
(20:49 01/12/18) הפיח 'נואב הצרמ ,תינימ תוגהנתהב ישילש ,היגולוכיספב ינש ראות ,תינימו תיגוז תצעוי ? דורו ילש \ הבושת       
(20:47 01/12/18) ל םייח \ תימיטניא הלאש    
(20:47 01/12/18) הפיח 'נואב הצרמ ,תינימ תוגהנתהב ישילש ,היגולוכיספב ינש ראות ,תינימו תיגוז תצעוי ? דורו ילש \ .הבושת       
(20:46 01/12/18) ב ןרומ \ םישנ ינימ דוקפת    
(20:46 01/12/18) הפיח 'נואב הצרמ ,תינימ תוגהנתהב ישילש ,היגולוכיספב ינש ראות ,תינימו תיגוז תצעוי ? דורו ילש \ הבושת       
(20:44 01/12/18) ק ןמור \ תורזוח תוקלדו ימצע רותנצ    
(20:45 01/12/18) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(20:43 01/12/18) צ רחש \ ןתשה ןתמב הטילש יא    
(20:44 01/12/18) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ .הבושת       
(20:41 01/12/18) צ רמות \ ינימ דוקפת    
(20:42 01/12/18) ןוסנילב ח''יב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תידוקפת היגולורואל 'חי ,תיגולורוא היגרוריכב החמומ - רחש ינורהא רד \ הבושת       
(20:40 01/12/18) ג ןד \ תויטספס    
(20:40 01/12/18) ש''הת ,אביש - הצופנ תשרטל זכרמה ,היפרתויזיפ תלהנמ Bpt,MA - ךליל קרב 'בג \ הבושת       
(20:39 01/12/18) ר רינ \ םיילגרה יקושב סקוטוב    
(20:39 01/12/18) ש''הת ,אביש - הצופנ תשרטל זכרמה ,היפרתויזיפ תלהנמ Bpt,MA - ךליל קרב 'בג \ .הבושת       
(20:37 01/12/18) ל תיפוצ \ רזייל תועצמאב היפרתויזיפ    
(20:38 01/12/18) ש''הת ,אביש - הצופנ תשרטל זכרמה ,היפרתויזיפ תלהנמ Bpt,MA - ךליל קרב 'בג \ הבושת       
(20:36 01/12/18) ל ןב \ טופ פורדל םילופיט    
(20:37 01/12/18) ש''הת ,אביש - הצופנ תשרטל זכרמה ,היפרתויזיפ תלהנמ Bpt,MA - ךליל קרב 'בג \ .הבושת       

67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט