(21:47 10/12/19) ו הרופיצ \ ףקתה שי םאה תעדל    
(21:48 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ .הבושת       
(21:46 10/12/19) צ ןוריל \ רקחמ לע רמאמ    
(21:46 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:45 10/12/19) ת ינמ \ הצופנ תשרטל ףסונב    
(21:45 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:44 10/12/19) מ ינור \ [ת"ל] ?תיאופר תונלשרל הרדגהה יהמ    
(21:44 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:43 10/12/19) ק הרמת \ ןתומ יבאכ    
(21:44 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:42 10/12/19) ר יחצ \ Coimbra לופיטה לוקוטורפ     
(21:43 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:41 10/12/19) ל יליג \ תבצח דגנ ןוסיח    
(21:42 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:40 10/12/19) ח ירימ \ םימרזמ תלבוס    
(21:40 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ .הבושת       
(21:39 10/12/19) י ימת \ ןוירה ינפל םינתינה םידיאורטס    
(21:40 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:38 10/12/19) ל ןרק \ דליל ברקתהל לוכי    
(21:38 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:37 10/12/19) ע רוצ \ [ת"ל] ?םייביסרגורפל רתויב הליעומה הקירז / הפורת וזיא     
(21:37 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:36 10/12/19) כ ןיל \ סנכ לכ רחאל     
(21:36 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:34 10/12/19) ב ינח \ לופיט לע יל ץילמה אפורה    
(21:35 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:33 10/12/19) ל ןנור \ ל"וחב הנש לש תוחילש    
(21:34 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ .הבושת       
(21:32 10/12/19) ט הליה \ לופיטב דימתהל השק    
(21:33 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:31 10/12/19) י ימרכ \ םיצוחל םיבצמב תושעל המ    
(21:32 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ ..הבושת       
(21:29 10/12/19) ס השמ \ 60 ליג ירחא    
(21:30 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       
(21:28 10/12/19) ז דיוד \ תשרט יגוס הברה ךכ לכו תופורת הברה ךכ לכ    
(21:29 10/12/19) הילצרה , רטנס לקידמ ,היגולוריונ תיחמומ - תינור גרבסומ רד \ הבושת       

67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט